Študijný odbor: 2561 M informačné a sieťové technológie

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy

Dĺžka štúdia: 4 roky

Odbor je určený pre : chlapcov aj dievčatá 

 Podmienky pre prijatie do študijného odboru: 

  • úspešné ukončenie základnej školy
  • zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium

Spôsob ukončenia vzdelávania: 

  • maturitná skúška - doklad – vysvedčenie o maturitnej skúške

Nadväzná odborná príprava: vysokoškolské štúdium technického zamerania

Charakteristika odboru:  

Žiak sa v štúdiu študijného odboru špecializuje v týchto IKT oblastiach:

  • Sieťové technológie 
  • Serverové technológie
  • Databázové aplikácie, grafické a dokumentačné systémy
  • Webové aplikácie
  • Programovanie
  • Základy elektrotechniky a elektroniky 
  • PC architektúra a operačné systémy

Pracovné uplatnenie:

  • programátor
  • softvérový špecialista
  • hardvérový špecialista
  • IT technik – servis, opravy
  • správca aplikačného softvéru
  • správca operačných systémov
  • správca počítačových sietí, serverov
  • databázový špecialista
  • web dizajnér
  • podnikať v oblasti elektrotechniky
  • pracovať v elektrotechnickom priemysle
  • technika telekomunikácií a spojov
  • operátora automatizačnej techniky
  • opravára elektronických zariadení
© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Miloš Horička