3355 H Stolár

3355 H Stolár

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov ZŠ

Dĺžka vzdelávania: 3 roky

Učebný odbor určený pre:chlapcov a dievčatá

Podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka, zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške

Stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie

Nadväzná odborná príprava: nadstavbové dvojročné štúdium v odbore nadväzujúcom na 3. ročník učebného odboru

Pracovné uplatnenie absolventa:

  • kvalifikovaná pracovná činnosť v oblasti výroby a montáže nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov a výrobkov z dreva a drevných materiálov v sériovej alebo individuálnej výrobe

Charakteristika odboru:

Absolvent tohto odboru pozná stavbu dreva, jeho fyzkálno-mechanické vlastnosti, vie zaobchádzať s nástrojmi používanými pri výrobe nábytkových dielcov. Je schopný zhotoviť jednoduchý výrobok. Po príslušnej praxi pri individuálnych schopnostiach vie podľa technickej dokumentácie zhotoviť aj náročnejšie druhy nábytkových dielcov, zúčastňuje sa na voľbe technologických postupov s uplatňovaním nových materiálov a technológií, vie hodnotiť a kontrolovať kvalitu vyrobených výrobkov.

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Miloš Horička