3659 L Stavebníctvo

Forma štúdia: denné štúdium absolventov trojročných učebných odborov

Dĺžka prípravy: 2 roky

Odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia do odboru:

·         stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania

·         splnenie podmienok prijímacieho konania

 

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutí vzdelávaní: vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelávania: úplné stredné odborné vzdelanie

Nadväzná odborná príprava:

 

Absolvent študijného odboru má vypestovanú potrebu sústavného celoživotného vzdelávania sa a je pripravený na vysokoškolské štúdium alebo pomaturitné štúdium v študovanom odbore alebo príbuzných odboroch.

 

Pracovné uplatnenie absolventa:

 

Absolventi sú pripravení na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie v stavebníctve v podmienkach veľkých, stredných i malých podnikov, ale aj pre živnosť, príp. samostatné podnikanie.

 

 

Charakteristika odboru:

 

Absolvent  študijného odboru stavebníctvo je kvalifikovaný pracovník so širokým všeobecnovzdelávacím základom s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými technickými a manuálnymi zručnosťami, ktorý je schopný samostatne vykonávať činnosti technicko-hospodárskeho pracovníka v obchodných a výrobných firmách, v štátnych a verejných inštitúciách alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba formou živnosti alebo podnikania.

Profilovanie absolventov so zameraním umožňuje pripraviť žiakov na zastávanie funkcií konštrukčného, technologického a prevádzkového charakteru, ale i na úsekoch ekonomických, obchodných a služieb, aj na ich pohotovú adaptabilitu a prispôsobenie sa pre prácu v nových výrobných a nevýrobných odvetviach v závislosti od trhu práce, pre uplatňovanie nových technológií a rozvoj podnikateľských činností vo výrobnej sfére aj v službách v odbore. Základné teoretické poznatky a ich aplikáciu v praktických činnostiach v celom odvetví stavebníctva využije v oblasti výroby stavieb, ich údržby a rekonštrukcií, v oblasti výroby výrobkov a služieb v stavebníctve.

Absolvent získa vedomosti a zručnosti umožňujúce uplatnenie na pracovnom trhu v SR ale aj v rámci EÚ.

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Miloš Horička