2683 H 15 Elektromechanik – úžitková technika

2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov ZŠ

Dĺžka vzdelávania: 3 roky

Učebný odbor určený pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka, zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške

Stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie , klasifikácia ISCED 3C

Nadväzná odborná príprava: nadstavbové dvojročné štúdium v odbore nadväzujúcom na 3. ročník učebného odboru

Pracovné uplatnenie absolventa :

  • pozná elektronické súčiastky a princípy výrobkov úžitkovej techniky
  • vie vykonávať montážne a opravárenské práce na zariadeniach úžitkovej techniky
  • vie pracovať s meracou technikou, diagnostikovať a odstrániť poruchy, robiť príslušné merania elektronických obvodov
  • vie pracovať na PC a riešiť technické problémy
  • pozná základy ekonomiky a hospodárnosti práce
  • uplatní sa ako živnostník v oblasti úžitkovej techniky

Charakteristika odboru:

Absolventi  učebného odboru 2683 2 15  elektromechanik  sú kvalifikovaní  pracovníci, schopní samostatne   vykonávať odborné technické a technologické činnosti  v elektrotechnike. Zároveň získajú podnikateľské schopnosti, potrebné pre založenie živnosti. K tomu je potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré môžu získať tiež na našej škole po úspešnom ukončení štúdia.

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Miloš Horička