3765 M Technika a prevádzka dopravy

3765 M technika a prevádzka dopravy

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy

Dĺžka štúdia: 4 roky

Odbor je určený pre: chlapcov aj dievčatá

Podmienky pre prijatie do študijného odboru:

  • úspešné ukončenie základnej školy
  • zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium
  • absolvovať príjmacie konanie

Spôsob ukončenia vzdelávania : maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania : úplné stredné odborné vzdelanie

Nadväzná odborná príprava: vysokoškolské štúdium technického zamerania  a v odbore doprava

Pracovné uplatnenie absolventa :

absolvent je pripravený na výkon a činnosti v oblasti:

prevádzky a údržby cestných vozidiel

pozná systém organizácie  a riadenia cestnej dopravy, základné normatívy v cestnej doprave, riadi optimalizáciu riadiaceho procesu podnikanie v oblasti dopravy a dopravných služieb predajca náhradných dielov motorových vozidiel predajca vozidiel v autorizovaných  predajniach

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Miloš Horička