2487 H 01 Auto opravár - mechanik

2487 H 01 Auto opravár - mechanik

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov ZŠ

Dĺžka vzdelávania: 3 roky

Učebný odbor určený pre :chlapcov a dievčatá

Podmienky na prijatie :úspešné ukončenie 9. ročníka, zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy : záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške

Stupeň vzdelania : stredné odborné vzdelanie

Nadväzná odborná príprava: nadstavbové dvojročné štúdium v odbore nadväzujúcom na 3. ročník učebného odboru

Pracovné uplatnenie absolventa :

  • absolvent vie diagnostikovať poruchy automobilov
  • vykonať bežné opravy
  • obsluhovať základné prístroje a zariadenia používané v autoopravárenstve
  • aplikovať podmienky použitia spojovacích materiálov a jednotlivých súčastí automobilu
  • uplatnenie v oblasti živnosti autoopravárenstva

Charakteristika odboru:

Učebný odbor 2487 H 01 auto opravár pripravuje absolventa so všeobecno-vzdelávacím základom, nevyhnutným pre pochopenie odborných teoretických vedomostí a získanie praktických zručností tak, aby absolvent bol schopný samostatne vykonávať činnosti pri výrobe, servise a opravách automobilov.

Obsah vzdelávania a prípravy má spoločný základ v prvom ročníku a vo svojich zameraniach v druhom a treťom ročníku. Poskytuje odborné vedomosti a zručnosti v súlade so štruktúrou povolaní v autoopravárenstve.

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Miloš Horička