3347 L Drevárska a nábytkárska výroba

Forma štúdia: denné štúdium absolventov trojročných učebných odborov

Dĺžka prípravy: 2 roky

Odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia do odboru:

·         stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania

·         splnenie podmienok prijímacieho konania

 

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutí vzdelávaní: vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelávania: úplné stredné odborné vzdelanie

Nadväzná odborná príprava:

 

Absolvent študijného odboru má vypestovanú potrebu sústavného celoživotného vzdelávania sa a je pripravený na vysokoškolské štúdium alebo pomaturitné štúdium v študovanom odbore alebo príbuzných odboroch.

 

Pracovné uplatnenie absolventa:

 

Absolventi sú pripravení na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie v stavebníctve v podmienkach veľkých, stredných i malých podnikov, ale aj pre živnosť, príp. samostatné podnikanie.

 

 

Charakteristika odboru:

 

Absolvent študijného odboru je pripravený uplatniť sa v zodpovedajúcich pracovných, odborno-profesijných a spoločenských funkciách. Vzdelanie absolventovi poskytuje odborné vzdelanie a prípravu so širokým všeobecnovzdelávacím základom a s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, že je schopný uplatniť sa v technologických, konštrukčných, hospodárskych aj obchodných činnostiach výroby priemyselného aj individuálneho charakteru, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie.

 

Pre kvalifikované vykonávanie odborných činností získava absolvent nevyhnutné všeobecné vzdelanie s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory. Absolvent získa schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri riešení úloh samostatne aj v tíme, má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Rozsah získaných vedomostí a zručností mu umožňuje sa ďalej vzdelávať v niektorom vzdelávacom programe strednej alebo vysokej školy v danom alebo príbuznom odbore. Absolvent má možnosť získať vedomosti a zručnosti umožňujúce uplatnenie na pracovnom trhu v SR, ale aj v rámci EÚ.

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Miloš Horička