4553 K Podnikateľ pre rozvoj vidieka

4553 K Podnikateľ pre rozvoj vidieka

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy

Dĺžka štúdia: K roky

Odbor je určený pre: chlapcov aj dievčatá

Podmienky pre prijatie do študijného odboru:

  • úspešné ukončenie základnej školy
  • zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium

Spôsob ukončenia vzdelávania: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list

Poskytnutý  stupeň  vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie 

Nadväzná odborná príprava: v pomaturitnom špecializačnom štúdiu, vo vysokoškolskom štúdiu

Pracovné uplatnenie absolventa:

 

  • podnikateľská činnosť na vidieku
  • v službách na vidieku, orientuje sa v regionálnych službách a turistike
  • v správe obcí
  • v agroturistike a aktivitách súvisiacich s rozvojom vidieka
  • v spracovateľskej a obchodnej činnosti
  • v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
  • v mimovládnych organizáciách

 

Súčasťou  štúdia je absolvovanie lyžiarskeho výcvikového kurzu, ktorý vytvára pre absolventa predpoklad vykonávať lyžiarskeho inštruktora, v rámci predmetu sprievodcovská činnosť získava prehľad o povinnostiach  sprievodcu, spol. protokole, organizácii a spôsobe vyhodnotenia a vyúčtovania za mzdu. Absolvent komunikuje v jednom cudzom jazyku, pozná princípy podnikateľské činnosti, ktoré mu umožňujú zriadiť malý podnik v oblasti odboru v štúdia a súvisiacich službách dokáže sa orientovať v oblasti chovu koní a jazdectva, je schopný vykonávať odborné základne a špecializované činnosti v chove koní.

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Miloš Horička