2675 M Elektrotechnika

2675 M elektrotechnika – počítačové systémy a priemyselná informatika

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy

Dĺžka štúdia: 4 roky

Odbor je určený pre: chlapcov aj dievčatá

Podmienky pre prijatie do študijného odboru:

  • úspešné ukončenie základnej školy
  • zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium

Spôsob ukončenia vzdelávania: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške

Stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Nadväzná odborná príprava: vysokoškolské štúdium technického zamerania

Uplatnenie absolventa:

  • absolvent je pripravený na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru v oblasti výpočtovej techniky, automatizačnej techniky a informačných technológií.
  • pre výkon podnikateľských, technicko-hospodárskych a technických funkcií a ekonomických funkcií, prípadne vysokokvalifikovaných robotníckych povolaní v oblasti  výpočtovej techniky, automatizačnej techniky a informačných technológií.

Charakteristika odboru:

  • odbor pripravuje študentov na štúdium na vysokých školách technického smeru
  • odbor pripravuje technikov do praxe v oblastiach zameraných na výpočtovú techniku, programovanie, číslicovú techniku, automatizačnú a riadiacu techniku
© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Miloš Horička