Študijný odbor: 2561 M informačné a sieťové technológie

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy

Dĺžka štúdia: 4 roky

Odbor je určený pre : chlapcov aj dievčatá 

 Podmienky pre prijatie do študijného odboru: 

 • úspešné ukončenie základnej školy
 • zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium

Spôsob ukončenia vzdelávania: 

 • maturitná skúška - doklad – vysvedčenie o maturitnej skúške

Nadväzná odborná príprava: vysokoškolské štúdium technického zamerania

Charakteristika odboru:  

Žiak sa v štúdiu študijného odboru špecializuje v týchto IKT oblastiach:

 • Sieťové technológie 
 • Serverové technológie
 • Databázové aplikácie, grafické a dokumentačné systémy
 • Webové aplikácie
 • Programovanie
 • Základy elektrotechniky a elektroniky 
 • PC architektúra a operačné systémy

Pracovné uplatnenie:

 • programátor
 • softvérový špecialista
 • hardvérový špecialista
 • IT technik – servis, opravy
 • správca aplikačného softvéru
 • správca operačných systémov
 • správca počítačových sietí, serverov
 • databázový špecialista
 • web dizajnér
 • podnikať v oblasti elektrotechniky
 • pracovať v elektrotechnickom priemysle
 • technika telekomunikácií a spojov
 • operátora automatizačnej techniky
 • opravára elektronických zariadení
© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Miloš Horička