3757 L 01 Dopravná prevádzka

Forma štúdia: denné štúdium absolventov trojročných učebných odborov

Dĺžka prípravy: 2 roky

Odbor je určený pre: chlapcov  a dievčatá

Podmienky prijatia do odboru:

·         stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania

·         splnenie podmienok prijímacieho konania

 

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutí vzdelávaní: vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelávania: úplné stredné odborné vzdelanie

Nadväzná odborná príprava:

 

Pomaturitné štúdium. Študijné programy vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

 

Pracovné uplatnenie absolventa:

 

Výkon činností technika dopravného, technického, montážneho a prevádzkového charakteru, ďalšie funkcie v odborných dopravných útvaroch, alebo ako odborník pri vykonávaní údržby a opráv cestných vozidiel.

 

Charakteristika odboru:

 

Absolventi študijných odborov s odbornou praxou sú pripravení pre výkon podnikateľských, technicko-hospodárskych a technických funkcií a ekonomických funkcií, prípadne vysokokvalifikovaných robotníckych povolaní v oblasti dopravy, telekomunikáciách i elektronických komunikáciách a prepravy.

Absolventi môžu nájsť uplatnenie v dopravných službách a v zasielateľských organizáciách zaoberajúcich sa kontrolnou, riadiacou a rôznou komerčnou činnosťou najmä v cestnej doprave.

Absolventi sú pripravení vykonávať kvalifikovanú činnosť v oblasti elektrickej trakcie a energetiky v doprave, zabezpečovacej a oznamovacej techniky v doprave, telekomunikačnej techniky, elektronických komunikáciách a služieb, informačných a sieťových technológiách a údržby a opráv koľajových alebo cestných vozidiel.

 

Absolventi získajú také schopnosti a vedomosti a flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci Európskej únie.

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Miloš Horička