3918 M Technické lýceum

3918 M Technické lýceum

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy

Dĺžka štúdia: 4 roky

Odbor je určený pre: chlapcov aj dievčatá

Podmienky pre prijatie do študijného odboru:

  • úspešné ukončenie základnej školy
  • zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium

Spôsob ukončenia vzdelávania: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške

Stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Nadväzná odborná príprava: vysokoškolské štúdium technického zamerania

Uplatnenie absolventa:

 

  • absolvent je pripravený na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru v oblasti výpočtovej techniky, automatizačnej techniky a informačných technológií.
  • pre výkon podnikateľských, technicko-hospodárskych a technických funkcií a ekonomických funkcií, prípadne vysokokvalifikovaných robotníckych povolaní v oblasti  výpočtovej techniky, automatizačnej techniky a informačných technológií.
  • absolvent je schopný vykonávať kvalifikovanú, samostatnú   technickú a ekonomickú činnosť vo výrobných procesoch, v technickej príprave výroby, v materiálovom hospodárstve, pri administratívnych činnostiach, v personalistike, pri investičnom rozvoji a to v priemyselných odvetviach národného hospodárstva.

 

Charakteristika odboru:

 

  1. odbor pripravuje študentov na štúdium na vysokých školách  technického smeru
  2. odbor pripravuje technikov do praxe v oblastiach zameraných na výpočtovú techniku, programovanie, číslicovú techniku, automatizačnú a riadiacu techniku a ekonomiku
  3. študenti študujú dva cudzie jazyky – ANJ a NEJ

 

  • ANJ je hlavný cudzí jazyk s hodinovou dotáciou v ročníkoch –  3,4,4,4 hodiny
  • NEJ je druhý cudzí jazyk s hodinovou dotáciou v ročníkoch – 3,3,2,2
© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Miloš Horička