3658 K Mechanik stavebno-inštalačných zariadení

Forma štúdia: denné štúdium absolventov základnej školy

Dĺžka prípravy: 4 roky

Odbor je určený pre: chlapcov  a dievčatá

Podmienky prijatia do odboru:

  • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
  • preukázanie požadovaných vstupných vedomostí
  • formou prijímacej skúšky
  • zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutí vzdelávaní: výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelávania: úplné stredné odborné vzdelanie

Nadväzná odborná príprava: vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskych študijných programoch na stavebnej fakulte a v príbuzných odboroch vzdelávania na vysokých školách, pomaturitné štúdium

Pracovné uplatnenie absolventa:

V technicko-hospodárskych funkciách v oblasti stavebníctva, v stavebných firmách vykonáva inštalácie rozvodov ústredného vykurovania,plynu, kanalizácie a vody, vrátane opráv.

Charakteristika odboru:

Študijný odbor 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení pripravuje absolventa so širokým všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať odborné činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe, v projekcii. Zároveň pripravuje žiakov na kvalifikované vykonávanie manuálnych odborných činností, ktoré súvisia s realizáciou, údržbou a opravami zdravotných inštalácií, ústredného vykurovania a plynovodov. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdia široký odborný profil a nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory, logické myslenie a tiež schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti samostatne a v tíme. Štúdium poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie.

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Miloš Horička