4524 H Agromechanizátor - opravár

4524 H  Agromechanizátor - opravár

Forma štúdia: denné štúdium absolventov základnej školy

Dĺžka prípravy: 3 roky

Odbor je určený pre: chlapcov

Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia: záverečná skúška

Doklad o dosiahnutí vzdelávaní: výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelávania: stredné odborné vzdelanie

Nadväzná odborná príprava: nadstavbové dvojročné štúdium v odbore nadväzujúcom na učebný odbor

Pracovné uplatnenie absolventa: v štátnych a súkromných podnikoch poskytujúcich mechanizované a opravárenské služby

  • v poľnohospodárstve vykonávať základné a špecializované práce mechanizačnými prostriedkami, strojmi a zariadeniami novej generácie
  • robiť údržbu a opravy strojov
  • vodič  kolesových traktorov a iných mobilných energetických a dopravných prostriedkov pri doprave všetkého druhu

Charakteristika odboru:

Učebný odbor 4524 H  agromechanizátor - opravár je široko profilovým učebným odborom, ktorý umožňuje absolventom  stredných odborným škôl získať stredné odborné vzdelanie s primeraným všeobecno- vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní samostatne vykonávať aj činnosti riadiacich pracovníkov v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, spracovania poľnohospodárskych produktov v štátnych i súkromných podnikoch , v oblasti životného prostredia a v oblasti služieb. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri riešení problémov, schopný pracovať samostatne j v tíme, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, konať v súlade s právnymi normami, zásadami.

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Miloš Horička